دەنساۋلىق ايدارىندا جاريالانعان ماتەريالدار

دەنساۋلىق

دەنى ساۋ الەم قۇرايىق!

جىل سايىن 7 ساۋىردە دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ باستاماسىمەن دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق كۇنى اتاپ وتىلەدى. بيىل بۇل كۇننىڭ ۇرانى – «دەنى ساۋ…

ساۋىردەگى ەكپەگە دايىنسىز با؟

قازاقستاندا ءساۋىردىڭ ەكىنشى جارتىسىندا COVID-19 ينفەكتسياسىنا قارسى جاپپاي ۆاكتسينا سالۋ باستالادى. وسىعاي وراي دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ قوعامدىق…

ون مىڭ ادام ەكپە الدى

نۇر-سۇلتان قالاسى قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى تيمۋر مۇراتوۆ ونلاين بريفينگتە حالىقتى ۆاكتسيناتسيالاۋ قالاي ءجۇرىپ جاتقانىن ايتتى.…