دەنساۋلىق ايدارىندا جاريالانعان ماتەريالدار

دەنساۋلىق

سوقىرلىق ەپيدەمياسى

كوزىنىڭ كورۋى ناشارلاپ، كوزىلدىرىك تاعاتىنداردىڭ قاتارى ارتىپ كەلەدى. دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ مالىمەتىنشە، الەمدە 200 ملن ادامنىڭ كورۋ…

ءمامس ەرەكشەلىكتەرى قانداي؟

مەديتسينالىق كومەك ەندىگى كەزەكتە ءمامس جانە تەگىن مەديتسينالىق كومەكتىڭ كەپىلدەندىرىلگەن كولەمى شەڭبەرى ارقىلى جۇزەگە اسادى. ءمامس جۇيەسىنىڭ نەگىزگى…

ساقتاندىرۋ سالالارى

مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ

مىندەتتى الەۋ­مەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسىن جۇزەگە اسىرۋدا ونىڭ بىرنەشە دەڭگەيىن قامتىپ قاراس­تىرعان ءجون.ءبىرىنشى دەڭگەي – بۇل رەسپۋبليكانىڭ…

وتكەننىڭ وڭ ناتيجەسى بار

مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ

جاڭا جىلدىڭ العاشقى ون كۇندىگى ارتتا قالدى. ەلىمىزدىڭ بارلىق تۇرعىندارى مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە كوشتى. وسى رەتتە 1996-1998 جىلداردا…

بۇيرەگىڭدى بەرشى ماعان

نەمەسە اۋىستىرىپ سالىپ، ادام عۇمىرىن ۇزارتا الامىز با؟

ترانسپلانتولوگيا لاتىنشا «اۋىستىرىپ سالۋ» دەگەن ۇعىمدى بەرەدى. بۇگىندە دارىگەرلەر ءۇشىن بۇيرەكتى، جۇرەكتى، وكپە مەن باۋىردى، ۇيقى بەزىن، تاعى باسقا…