جەمقورلىقپەن كۇرەس – بارشاعا مiندەت

0 63

استانا قالاسى Iشكi ساياسات باسقارماسى­نىڭ باستاماسىمەن «جاستار ساياساتىن قولداۋ» مەملەكەتتiك قورى «جەمقورلىقتى جاستار ساناسىنا جولاتپاۋ» تاقىرىبىندا دوڭگەلەك ۇستەل وتكiزدi.
جەمقورلىق پەن وسى سيپاتتاعى قۇقىق­بۇزۋشىلىقتاردىڭ ەلiمiزدiڭ دامۋىنا كەل­تiرەر زالالى تۋرالى تولىققاندى اقپارات بەرۋدi, سونداي-اق، اتالعان كەلەڭسiز ارەكەت­تەردiڭ زاڭمەن بەكiتiلگەن تارتiپتiك، اكiمشiلiك جانە قۇقىقتىق جاۋاپتىلىققا تارتىلىپ، وعان بەرiلەتiن جازانى ءتۇسiندiرۋدi ماقسات ەتكەن iس-شاراعا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى مەن ۆەدومستۆولاردىڭ وكiلدەرi, جوعارى جانە ارنايى وقۋ ورىندارىنىڭ تاربيە iسi جونiندەگi ورىنباسارلارى جانە بەلسەندi ستۋدەنتتەرi قاتىستى.

پىكىر جازۋ

پوچتاڭىز جاريالانبايدى

19 − 10 =