تويدىڭ ءتاتتىسى وسىندا

0 104

IMG_8045

استانا كۇنىنە وراي ۇيىمداستىرىلاتىن ءداستۇرلى شارالاردىڭ ءبىرى – ەلوردا كوندي­تەرلەرىنىڭ فەستيۆالى. تويدىڭ ەڭ «ءتاتتى» دۋمانى 4 شىلدەدە ساعات 10:00-دە كونگرەسس حولل سارايىندا وتەدى. بيىلعى مەرەكەدە كونديتەرلىك ءونىم شىعاراتىن جيىرمادان استام كاسىپورىن قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا ءتاتتى ۇلەستىرمەك.

فەستيۆال استاناداعى كوندي­تەرلىك كاسىپورىندار احۋالىن كوتەرۋگە، ولاردىڭ اراسىنداعى باسەكەلەستىكتى ارتتىرۋعا باعىت­تال­عان. بۇل شارا – اسپاز شەبەرلەر ءۇشىن وزدەرىنىڭ ءتاتتى تۋىندىلارى مەن تاڭداۋلى تاعامدارىن كەڭ اۋقىمدا تانىستىرۋعا جانە تاتتىقۇمار جاندارعا ءدامدى مەرە­كەنى باستان وتكەرۋگە تاپتىرماس مۇمكىندىك.

فەستيۆال قاتىسۋشىلارى استانا تۇرعىندارى مەن قوناق­تا­رىنا «استانا – سۇيىك­تى قالام!» اتالىمىندا سان ءتۇرلى تورتتار ۇسىنادى. ۇيىمداس­تى­رۋ­شى­لاردىڭ پىكىرىنشە، فەس­تي­ۆال قوعامدىق تاماقتانۋ سالا­سىن­دا مامانداردىڭ كاسىبي دەڭ­گەيىن ارتتىرۋعا سەپ بولماق. شارا اياسىندا كورمە-جارمەڭكە وتكىزىلىپ، دايىندالعان تاعام­دار­دان ءدام ۇلەستىرىلەدى.

كىرۋ – تەگىن.

پىكىر جازۋ

پوچتاڭىز جاريالانبايدى

twenty + 16 =