ۇلتتىق اسكەري-پاتريوتتىق مۋزەيى تاڭباسى بار ماتەريالدار

ۇلتتىق اسكەري-پاتريوتتىق مۋزەيى

جاس ساربازدار جارىسى

ۇلتتىق اسكەري-پاتريوتتىق مۋزەيىندە «جاستار جىلىنا» وراي ەلوردا اكىمدىگى، «استانا جاستارى» رەسۋرستىق ورتالىعى جانە قورعانىس ىستەرى دەپارتامەنتىنىڭ…