سەرگەي نيكولاەۆيچ اباشين تاڭباسى بار ماتەريالدار

سەرگەي نيكولاەۆيچ اباشين

ساباقتى ينە ساتىمەن

ىرگەسىن پەتر پاتشانىڭ ءوزى قالاعان 300 جىلدىق تاريحى بار سانكت-پەتەربۋرگ قالاسىنا ساپارىمنىڭ نەگىزگى ماقساتى – سانكت-پەتەربۋرگ جانە لەنينگراد وبلىسى…