رەسپۋبليكالىق شەرۋى تاڭباسى بار ماتەريالدار

رەسپۋبليكالىق شەرۋى

انالاردىڭ اق پەيىلى

«قازاقستاندىق بىرەگەيلىك پەن قوعامدىق كەلىسىمدى نىعايتۋداعى انالار كەڭەستەرىنىڭ ءرولى» تاقىرىبىمەن قازاقستان حالقى اسسامبلەياسى رەسپۋبليكالىق انالار…