وزەن جاعاسى تاڭباسى بار ماتەريالدار

وزەن جاعاسى

جاعاجاي جاعدايى جايلى ما؟

شىلدەنىڭ شىلىڭگىر ىستىعى كەلگەلى استانادا شومىلۋ ماۋسىمىنىڭ داۋرەنى ءجۇرىپ تۇر. قالالىق ساياباقتاعى جاعاجايعا اسىعاتىنداردىڭ قاتارى مولايا تۇسكەن.…