«نۇرلى ءبىلىم» قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ توراعاسى رۇستەم سىزدىقوۆ تاڭباسى بار ماتەريالدار

«نۇرلى ءبىلىم» قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ توراعاسى رۇستەم سىزدىقوۆ

جۋرناليستەرگە ارنالعان ترەنينگ

استانادا قر مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگى ءدىن ىستەرى كوميتەتىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن «ءدىن سالاسىنداعى ماسەلەلەردى باق-تا جاريالاۋ جونىندەگى…