موتسارت تا­قى­رىبىنا فانتازيا تاڭباسى بار ماتەريالدار

موتسارت تا­قى­رىبىنا فانتازيا

موتسارت مۋزىكاسى شالقيدى

بيىل ۇلى كومپوزيتور ۆ.ا. موتسارتتىڭ تۋعانىنا 260 جىل تولىپ وتىر. وسىعان وراي 24 تامىز كۇنى «استانا وپەرا» تەاترىنىڭ كامەرالىق زالىندا «ولمەيتىن…