مەملەكەتتىك قولداۋ تاڭباسى بار ماتەريالدار

مەملەكەتتىك قولداۋ

تىزىمدە – 361 كاسىپورىن

پرەمەر-مينيستر اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ەكونوميكانى جاڭعىرتۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميسسيا وتىرىسىندا قازاقستانداعى جۇيە قۇرۋشى…

كوپبالالى وتباسىلاردى قولداۋ

ۇكىمەت پەن استانا اكىمدىگىنىڭ ۇدايى نازارىندا

جاقىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن ۇكىمەتتىڭ جانىنان ەلىمىزدىڭ ازاماتتارىنىڭ تابىسىن ارتتىرۋ جانە تۇرمىس ساپاسىن جاقسارتۋ، سونداي-اق كوپبالالى…