كوپىر تاڭباسى بار ماتەريالدار

كوپىر

بەينەلەرى بەدەرلەندى

«نۇر-سۇلتان – جايلى قالا» تۇجىرىمداماسى اياسىندا ەلوردادا قوعامدىق ورىندار مەن اۋلالار كوز قىزىعىپ قارايتىن اسەم تۇرگە ەنىپ، اباتتاندىرىلۋدا. اسىرەسە،…

كوپىر ۋاقىتشا جابىلادى

ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى جول ءجۇرۋ باعىتتارىن الدىن الا جوسپارلاۋى قاجەتتىگىن ەسكە سالامىز. قالامىزداعى راقىمجان قوشقارباەۆ داڭعىلىنان باستاپ…