كىر تاسىن كوتەرۋ تاڭباسى بار ماتەريالدار

كىر تاسىن كوتەرۋ

ۇلان-اسىر تويدىڭ ايشىعى – ۇلتتىق ويىن

ەلوردادا ناۋرىز مەرەكەسىنە وراي ۇلتتىق سپورت ويىندارى دا ۇيىمداستىرىلىپ، كوپشىلىكتىڭ قىزۋ قولداۋىنا يە بولدى. ارقان تارتىس، بۇقا تارتىس، اسىق اتۋ،…