گاسترولدىك ساپار تاڭباسى بار ماتەريالدار

گاسترولدىك ساپار

«استانا بالەت» – كوكشەدە

«استانا بالەت» تەاترىنىڭ كوكشەتاۋداعى گاسترولدىك ساپارى تابىستى ءوتتى. «كوكشەتاۋ» مادەنيەت سارايىندا استانالىق ۇجىم «ۇلى دالا مۇراسى» ۇلتتىق…

«استانا-وپەرا» – ۆەنگريادا

ۆەنگرياعا گاسترولدىك ساپارمەن بارعان «استانا-وپەرا» مەملەكەتتىك وپەرا جانە بالەت تەاترى كەشە پەچ قالاسىندا العاشقى كونتسەرتىن بەردى. بۇگىن استانالىق…