ەلوردا تىنىسى تاڭباسى بار ماتەريالدار

ەلوردا تىنىسى

اۋانىڭ لاستانۋى ازايادى

ەلوردا اقپارات» مەديارەسۋرسى مەن «استانا» راديوسىنىڭ بىرلەسكەن جوباسى «ەلوردا تىنىسى» راديوحابارىنىڭ كەزەكتى قوناعى بولعان تابيعات رەسۋرستارى جانە…