برايل جازۋى تاڭباسى بار ماتەريالدار

برايل جازۋى

جارىققا ۇمتىلعان جاندار…

قوعامدا مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جانداردىڭ ماسەلەسى تۇبەگەيلى شەشىلدى دەپ ايتۋعا ءالى ەرتە. استانادا زاعيپ جاندارعا ارنالعان جالعىز كىتاپحانانىڭ جايىن…