«اتالى سوزدەر» تاڭباسى بار ماتەريالدار

«اتالى سوزدەر»

جيدەلىبايسىن قاي جەردە؟

وسىدان ءبىر ايدان استام ۋاقىت بۇرىن، 93-كە قاراعان شاعىندا دۇنيەدەن وتكەن ءادىھام شىلتەرحانوۆ، داڭقتى پانفيلوۆ ديۆيزياسىنىڭ سوڭعى ساربازدارىنىڭ ءبىرى…