ارمان قىرىقباەۆ تاڭباسى بار ماتەريالدار

ارمان قىرىقباەۆ

مىڭجىلدىق شاھاردىڭ مەرەيى

قر تاۋەلسىزدىگىنىڭ 25 جىلدىعىنا ارنالعان «قۋاتتى ءوڭىر – قۋات­تى قازاقستان» باعدارلاماسىنىڭ اياسىنداعى شارالار استا­ناداعى الماتى قالاسى­نىڭ كۇندەرىمەن…