قايدا شومىلۋعا بولادى؟

0 105

ەلوردادا سۋ نىساندارىن تىزىمدەۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ، ناتيجەسىندە جۇزۋگە ارنالعان 23 ورىن انىقتالدى. ونىڭ ىشىندە ورتالىق جاعاجاي، «تري پەسكاريا» جانە «ستوليچنىي دۆور» دەمالىس ايماقتارىنا رۇقسات ەتىلدى. سۋداعى قاۋىپسىزدىك پەن سۋ ايدىندارىنداعى جازاتايىم وقيعالاردىڭ نەگىزگى سەبەپتەرى جايلى نۇر-سۇلتان قالاسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى ەسەن بايىروۆ باياندادى.نۇر-سۇلتان قالاسى توتەنشە جاعداي دەپارتامەنتى قايعىلى جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن قاجەتتى ءىس-شارالاردى قارقىندى جۇرگىزۋدە.
«قازىرگى ۋاقىتتا نۇر-سۇلتان قالاسىندا تجد كۇشتەرى مەن قۇرالدارى، 29 قۇتقارۋشى-سۇڭگۋىر، سۇڭگۋىرلىك جاراقتارى بار 2 بىرلىك جەدەل-قۇتقارۋ تەحنيكاسى، 6 بىرلىك ءجۇزۋ قۇرالى (2 كاتەر، 4 قايىق) جانە باسقا دا قۇتقارۋ جابدىقتارى پايدالانۋعا دايىن. كۇن سايىنعى رەيدتىك شارالارعا 80-نەن استام مامان جۇمىلدىرىلادى. ال دەمالىس جانە مەرەكە كۇندەرى قىزمەتكەرلەر سانى ارتادى» دەدى ەسەن بايىروۆ.

 رەيدتىك ءىس-شارالار كەزىندە ەلوردا تۇرعىندارىمەن جانە قوناقتارىنا ۇگىت-ناسيحات جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى. سونىمەن قاتار قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە ازاماتتاردى اقپاراتتاندىرۋ ماقساتىندا تجد اكىمدىكپەن بىرلەسىپ، 140 تىيىم سالۋ بەلگىسىن، 20 اقپاراتتىق ستەند جانە 20 ءجۇزۋ بەلگىسى شومىلۋعا تىيىم سالىنعان ورىنداردى ورناتتى.
«نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ سۋ ايدىندارىندا 2020 جىلدىڭ شومىلۋ كەزەڭىندە 5 ادام قازا تاپتى. بيىل شومىلۋ كەزەڭى باستالعانعا دەيىن ەلوردانىڭ سۋ ايدىندارىندا قايعىلى وقيعالار بولىپ، 3 ادام (ونىڭ ىشىندە 1 بالا) مەرت بولدى. سۋداعى جازاتايىم وقيعالاردىڭ نەگىزگى سەبەپتەرى – تىيىم سالىنعان جانە جابدىقتالماعان ورىنداردا ماس كۇيدە شومىلۋ، سونداي-اق بالالاردى ەرەسەكتەردىڭ قاراۋىنسىز قالدىرۋ» دەدى قۇزىرلى مەكەمە وكىلى.

نايما نۇرالىقىزى

پىكىر جازۋ

پوچتاڭىز جاريالانبايدى

five + 1 =