مەنiڭ باقىتىم

0 114

شىعىس حالقىندا «بiر جىلىڭدى ويلاساڭ، ەگiن سال، ون جىلىڭدى ويلاساڭ اعاش ەك، ءجۇز جىلىڭدى ويلاساڭ، ۇرپاق تاربيەلە، شاكiرت باۋلى» دەگەن كەرەمەت ناقىل ءسوز بار.

ساۋلە ءازIمحانوۆا، №30 مەكتەپ-گيمنازيانىڭ ديرەكتورى

جيىرما ءتورت جىلدان بەرگi عۇمىرىمدى ۇرپاق تاربيەلەۋگە ارناپ كەلەمiن.
قاراپ وتىرسام، مەكتەپتەردەگi تاربيە جۇمىستارىنىڭ ءجون-جوباسىن جاساۋدا، iستi جۇرگiزۋدە وكiنiشكە قاراي بالالاردىڭ كوزقاراسىن، قىزىعۋشىلىعىن ەسكەرە بەرمەيدi ەكەنبiز. قاتىپ قالعان قاعيدالار، قاعاز-باستىلىق بۇگiنگiنiڭ بالالارىن قىزىقتىرا قويۋشى ما ەدi?
سىنىپ جەتەكشiسi بولىپ جۇرگەن كەزiمدە بالالاردىڭ تاربيە جۇمىستارىن قالىپتى باعدارلامالار شەڭبەرiندە ەمەس، قانداي دا بiر الەۋمەتتiك جوبا اياسىندا جۇرگiزۋدi وزiمە ماقسات ەتiپ قويدىم. سونى جۇزەگە اسىرۋعا تىرىستىم. ايانباي iزدەندiم. مەن ماقساتىما جەتتiم.
وسىدان بiرنەشە جىل بۇرىن قالالىق «ۇزدiك پاتريوتتىق ساباق» بايقاۋىنا قاتىستىم. ءدال وسى بايقاۋدا «اتامەكەن» قازاقستان كارتاسى» ەتنو-مەموريالدىق كەشەنiنiڭ ديرەكتورى ءۇمiتحان مۇڭالباەۆا ءجاسوس-پiرiمدەر كلۋبىن قۇرىپ، بايقاۋدا وسى بالالارعا «مەن قازاقستاننىڭ ازاماتىمىن» دەگەن تاقىرىپتا اشىق ساباق وتكiزۋ تۋرالى يدەيا ايتتى.
وسىلايشا، 2008 جىلدىڭ 12 جەلتوقسانىندا «اتامەكەن پاتريوتتارى» كلۋبىن اشتىق. بۇگiنگi كۇنi اتالعان كلۋب جۇمىسىنا بiزدiڭ №30 مەكتەپ-گيمنازيامىز جەتەكشiلiك ەتiپ كەلەدi.
«مۇنداي كلۋب قۇرۋدىڭ جاسوسپiرiمدەر ءۇشiن ماڭىزى قانداي؟» دەگەن سۇراق تۋى مۇمكiن.
جاۋاپ بەرمەس بۇرىن مىنا نارسەلەردi اتاپ وتكiم كەلەدi.
بiرiنشi: بۇگiندە ەلiمiزدiڭ ساياسي ستاتۋسى، ەكونوميكالىق دەڭگەيi تۇراقتاندى. مۇناي، مەتالل، وزگە دە تابيعي بايلىقتارىمىزدى وڭدەۋ iسi جانداندى. ەندi بiلiكتi, بiلiمدi, ماقساتى ايقىن، ءوز iسiنە مىعىم ماماندارعا قاجەتتiلiك تۋادى.
ەكiنشi: ەلiمiزدەگi نارىقتىق قاتىناستاردىڭ قارقىندى دامۋى ەڭبەك نارى-عىنداعى باسەكەنi دە كۇشەيتەدi. بۇل باسەكەگە بiلگiر، قابiلەتتi, بiر سوزبەن ايتقاندا «سەگiز قىرلى، بiر سىرلى» مامان عانا توتەپ بەرە الادى. سول جەڭiسكە جەتەدi.
ءۇشiنشi: بۇگiنگiنiڭ تۇلەكتەرi مەن الداعى 12 جىلدىق بiلiم جۇيەسiنiڭ تۇلەكتەرiنە قويىلاتىن تالاپتىڭ نەگiزگi ەرەكشەلiگi جوعارعى سىنىپتاردا بەيiندi وقىتۋدان وتەدi.
ءتورتiنشi: ادامنىڭ جەكە قابiلەتiن شىڭداۋعا جاعداي جاساۋ ءجاسوسپiرiم بالانىڭ بiلiكتi مامان بولۋىنا اسەر ەتەدi.
كلۋب اتالعان ماسەلەلەردiڭ جۇيەلi جۇزەگە اسۋىنا ءوز تاراپىنان بەلسەندiلiك تانىتىپ كەلەدi. جۇمىسىمىزدىڭ ماڭىزدى تۇسى وسى دەپ ايتار ەدiم.
بۇل اتاپ كورسەتكەندەرiمiز اتقارىلاتىن نەگiزگi جۇمىستاردىڭ بiر پاراسى عانا. وسى تۇستا بiر نارسەنi باسا ايتقىم كەلەدi. مۇنداي كلۋب جۇمىسىنىڭ ەل استاناسىنان باستاۋ الۋى وزگە وڭiرلەرگە دە ۇلگi بولارى انىق. وسى ماقساتتا ءالi تالاي ۇجىمدار بiلەك تۇرە iسكە كiرiسەتiن بولادى.
ءار ۇجىم جۇمىسىنىڭ ءوز ەرەكشەلiگi بولادى. ال، «اتامەكەن پاتريوتتارى» كلۋبىن جەكە تۇلعانى تاربيەلەۋ iسiمەن اينالىساتىن جوبا دەپ تانىعان ءجون.
بiزدiڭ مەكتەپ-گيمنازيانىڭ جۇمىسى ءوزiن-ءوزi باسقارۋ جۇيەسiنە نەگiزدەلگەن. تەك، كوز الدايتىن جاپپاي بۇقارالىق شارالاردى جالاۋلاتىپ جۇرگiزۋ بiزدiڭ جۇمىسىمىزعا جات.
بiز وقۋشىلارىمىزدى پايدالى ترەنينگتەر، رولدiك ويىندار، ديسپۋت، ديسكۋسسيا، عىلىم، مادەنيەت، تاريح تاقىرىپتارىنداعى تالقىلاۋلار وتكiزۋ ارقىلى تاربيەلەيمiز. تالاي اقىن-جازۋشىلار، مادەنيەت، ونەر قايراتكەرلەرi بiزدە قوناقتا بولدى. وقۋشىلار اتاقتى ادامدارمەن ەركiن اڭگiمەلەسۋگە مۇمكiندiك الدى.
ۇنەمi iزدەنiس ۇستiندە ءجۇرۋiمنiڭ، جاڭاشىلدىققا قۇمارلىعىمنىڭ ارقاسىندا «جىل مۇعالiمi» بايقاۋىنا قاتىسۋعا مۇمكiندiك الدىم. بويىمداعى كۇش-قۋاتىمنىڭ، بار بiلگەن-تۇيگەنiمنiڭ وسى سىندا ساراپقا تۇسەر ءسات تۋعانىن سەزدiم. مىقتاپ دايىندالدىم. كۇيزەلۋ، تولقۋ سەزiمiن باستان وتكەردiم. وقۋشىلارىمنىڭ، سۇيiكتi سىنىبىمنىڭ قولداۋىنىڭ ارقاسىندا مەن جەڭiسكە جەتتiم «2010 جىلدىڭ ۇزدiك مۇعالiمi» اتاندىم.
حالىقارالىق، رەسپۋبليكالىق جارىستاردا قانشا رەت توپ جارايىن، مەن ءۇشiن وسى بايقاۋداعى جەڭiسiمنiڭ ورنى بولەك بولا بەرەرi انىق. ويتكەنi بۇل بايقاۋ وتانىمىزدىڭ جۇرەگi – استانادا ءوتتi.
سول جولى قالا اكiمi يمانعالي تاسماعامبەتوۆتىڭ قولىنان پاتەر كiلتiن الدىم. سونداي-اق، 7-شi قىسقى ازيا ويىندارىندا الاۋ ەستافەتاسىنا قاتىسۋ باقىتىنا يە بولدىم.
جيىرما ءتورت جىل بالا وقىتىپ، شاكiرت تاربيەلەۋ iسiن وزiمە سەرiك ەتiپ كەلەمiن. ال، مەكتەپ باسقارۋ iسiنە كەلگەنiمە نەبارi بiر جىل بولدى. بۇل بiر جىل قۇم دالاداعى قۇمنىڭ بiر قيىرشىعى iسپەتتi ەمەس پە؟
وقىتۋشىلىق تاجiريبەم بار، مۇعالiمدiك ومiردەن تۇيگەندەرiم دە از ەمەس دەپ ويلايتىنمىن. ال، باسقارۋ قابiلەتiم قانداي؟ قارىمىم شە؟
سان ءتۇرلi جۇمىس اتقاردىم. حيميا ءپانiنiڭ قاتارداعى مۇعالiمiنەن تاراز قالاسى بiلiم باسقارماسىنىڭ ادiسكەرiنە دەيiن كوتەرiلدiم. ايماقتىق بiلiكتiلiكتi ارتتىرۋ ينستيتۋتىنىڭ، تاراز مەملەكەتتiك پەداگوگيكا ينستي-تۋتىنىڭ لەكتورى، جامبىل وبلىستىق بiلiم دەپارتامەنتiنiڭ شتاتتان تىس ينسپەكتورى قىزمەتiن اتقاردىم. مiنە، ەندi ماعان مەكتەپ ديرەكتورلىعى لاۋازىمىن سەنiپ تاپسىرىپ وتىر. ەڭبەك ەتسەڭ، ومiردە كوپ نارسەگە قول جەتكiزۋگە بولادى ەكەن.
جوعارىدا شىعىس ناقىلىن كەلتiرiپ ءوتتiم. سول ناقىلعا سۇيەنەر بولسام، مەن اعاش وتىرعىزدىم، بiرەۋ ەمەس بiرنەشەۋiن. ءوز شاڭىراعىمدى كوتەردiم، بiر ۇل مەن ءۇش قىزدى دۇنيەگە اكەلدiم، تاربيە بەردiم. شاكiرت تە باۋلىدىم. دەمەك، ءوزiمدi باقىتتىمىن دەپ ايتۋعا تولىق قاقىمنىڭ بولعانى عوي.

پىكىر جازۋ

پوچتاڭىز جاريالانبايدى

nineteen + eighteen =