ەرتە قامدانعان ەسىلدىكتەر

0 96

ساۋiردەگi ءتاۋiر تiرلiك قالا تازالىعىنان باستالدى.  استانا تۇرعىندارى قازiردەن باستاپ، قىسقى قالدىقتاردى جيناپ، اعاشتاردىڭ ءتۇبiن اكتەپ، جەر تۇپتەۋگە كiرiسiپ كەتتi.  تازالىق قامىنا ەرتە قامدانعانداردىڭ بiرi – ەسiل اۋدانى.
جالپىقالالىق سەنبiلiك بارىسىندا مۇندا 400-گە تارتا كاسiپورىن، مەملەكەتتiك ۇيىمدار، مينيسترلiكتەر مەن وزگە دە مەكەمەلەر تولىق تازالىققا جۇمىلدىرىلماق. ياعني، جالپى سانى شامامەن 16 مىڭ تۇرعىن 21 ءساۋiر كۇنi «بiز تازا قالانى قولدايمىز!» اتتى ۇرانمەن جاپپاي تازالىق جۇمىسىنا كiرiسەدi.
ەكولوگيالىق-سانيتارلىق ايلىق بارىسىندا اۋدان تەرريتورياسىنا 1500 اعاش وتىرعىزۋ كوزدەلگەن. ءدال قازiرگi ۋاقىتتا تۇران كوشەسiنەن باستالاتىن اباتتاندىرۋ جۇمىسىنىڭ ورىندارى بەلگiلەنiپ، الدىن الا قوقىستاردى جيناستىرۋ جۇمىستارى جۇرگiزiلiپ جاتىر. سونىمەن قاتار، اۋداندا قازiرگi كۇنi 10 بيودارەتحانا جانە 8 قوقىس كونتەينەرلەرi ورناتىلدى.
سونداي-اق، 10 ساۋiردەن باستاپ، 10 مامىرعا دەيiن جۇرگiزiلەتiن جالپىقالالىق ەكولوگيالىق سەنبiلiكتەر بارىسىندا «استانا كوگالداندىرۋ» مەملەكەتتiك مەكەمەسi  مۇنداعى تازالىق جۇمىستارىنا 47 قوقىس تازالايتىن جانە قالدىق ارتاتىن كولiكتەر جۇمىلدىرماق.

پىكىر جازۋ

پوچتاڭىز جاريالانبايدى

nine − one =