ەلوردادا اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ءجۇز ەلۋ ستۋدەنتىنەن قۇقىقتىق ءتارتىپ جاساعى قۇرىلدى.

0 76

پىكىر جازۋ

پوچتاڭىز جاريالانبايدى

four + six =