«Астана ақшамы»
Ел жүрегі – елорда шежіресі

Ел мерейі еңбекпен өседі

0 99

Сәрсенбай МЫҢБАЕВ, ҚР кәсіподақтары Федерациясы төрағасының орынбасары, Астана қаласы кәсіподақтары Кеңесінің төрағасы

Елбасы Н.Назарбаевтың әлеуметтік, экономикалық бастамалары мен халықаралық деңгейдегі салиқалы саясаты еліміздің өсіп-өркендеуіне, демократияның дамуына, қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуіне, халықтар достығының нығаюына, дүниежүзілік қауымдастықта танымал болуына игі әсерін тигізіп отырғаны сөзсіз. Бүгінгі таңда Қазақстанның  қарышты қадаммен дамып келе жатқанын жақсы білеміз. Бұл Елбасының егемен еліміздің болашағын дұрыс бағдарлай білуінің, сондай-ақ, Президент қойған міндетті орындауға халықтың аянбай атсалысқанының арқасында деп білеміз. 

Мемлекет басшысы осыдан он­ бес­ жыл бұрын, ашығын айт­қан­­да,­ тәуелсіздігіміз әлі бой түзей қой­­­ма­­­ған­­­ қиын-қыстау кезеңде Қа­зақ­­­стан­ дамуының 2030 жылға дей­ін­гі Cтра­тегиясын ұсынған болатын. Сол құ­жат­та белгіленген әлеуметтік-эко­­но­­­ми­­­ка­лық даму межелерінің ба­сым­­ көп­ші­лігінің бүгінде ор­ын­дал­ға­ны белгілі.

Міне, Ұлт көшбасшысы тағы да Қа­зақ­стан мен оның халқының болашағы үшін «Қазақстан – 2050» Стратегия­сы:­ қалыптасқан мемлекеттің жаңа сая­­си­ ба­ғы­ты»­ атты ауқымды бағ­дар­ла­­ма­­сын белгіледі.

Президент ХХІ ғасыр Қазақстан үшін «алтын ғасыр» болатынын атап өтті және Үкіметтің, өкілетті және ат­қа­ру­шы органдардың, қоғамның, рес­пуб­ликаның әрбір азаматының ал­ды­на нақ­ты міндеттер қойды.

Президент өзінің Жолдауында қазақ­с­тан­дық­­­тар­ды әлеуметтік мәселелерді уақ­ты­лы­ ше­­­шу­­­ге,­ аза­мат­тық­ қоғам құруға, ең­бек­ ада­­м­ы­­­­ның­­­ рө­­лін­ көтеруге, кәсіподақ ұй­ым­да­­­­ры­­­­ның­­­ бел­сен­ді­ де күшті болуына, еңбек дау­­­­ла­­­ры­­ның­ алдын алуға, Жалпыға ортақ Ең­­­бек­­ Қо­­ға­­мын­ құруға шақырды.

Астана қаласы кәсіподақтары белсенділері бұл тарихи құжатпен жете танысып, он­ың­ ­ негізгі тұжырымдамаларын ар­найы­ жи­на­лыс­­та желтоқсан айында тал­қы­­лап,­ Жолдауда ұлттық экономиканы­ да­мытудың, әлеуметтік мәселелерді шешудің, аза­мат­тық қо­ғамды құ­ру­дың, өңірлік көш­бас­шы­лықты жә­не­ ха­лық­аралық беделді қам­та­ма­сыз етудің қа­­зір­­гі­ жағдайына терең тал­дау­ жасалғанын, сон­дай-ақ, ХХІ ғасырдың шешілуі қажет он­ жаһандық та­ла­бы­ зерделенгенін атап көр­­сет­­ті.

Осы тұжырымдарды қолдай отырып,­ кә­­сіп­­о­дақ­ белсенділерінің жиналысына­ қа­ты­су­шылар «Кәсіподақтар – Қазақстанның стратегиялық даму бағытын қолдайды» деген атпен кәсіподақ органдары мен кәсіподақ мүшелеріне арнап үндеу қабылдады.

Үн­деу­де­ кәсіподақтардың әлемдік қау­ым­дас­тық­та­ғы­ Қазақстанның рөлін нығайтуға, ел­ді­ әлеуметтік-экономикалық өркендетуге, демократияны дамытуға, білім беру, ден­сау­лық сақтау жүйелерін, кадрларды даяр­лау­­ мен­ қай­та даярлауды жетілдіруге, Қа­­зақ­­с­тан­­­­­­­ аза­мат­та­ры­ның­ әл­-ауқатын арт­ты­ру­­­ға,­­­ жас­тарға патриоттық тәрбие бе­ру­ге,­­­ бей­біт­шілік пен ұлтаралық келісімді ны­ғай­ту­ға бағытталған Жолдаудың негізгі ба­ғыт­та­рын­ қол­дайтынын білдірді.

Бүгінгі таңдағы Қазақстанның кә­сіп­одақ­ ор­ган­да­ры­ның­ басты міндеті – кә­сіп­одақ­тардың қорғау функциясын нығайту, өз­ қыз­ме­тін жаңғырту, жаңарту мен ре­фор­­ма­лау, рес­публиканы әлеуметтік-эко­но­ми­ка­лық­ да­мы­ту бағдарламаларын іске асыруға қа­ты­­­­су,­­ мемлекеттік, атқарушы және өкілетті ор­ган­дармен, барлық деңгейлердегі жұмыс бе­ру­шілер бірлестіктерімен байланысты ны­­ғай­ту, еңбек адамының беделін және Қа­­зақ­станды дамыту бойынша көзделген мақ­сат­тарды орындаудағы жауапкершілігін арт­ты­ру, кәсіподақтардың және кәсіптік одақ­тар мүшелерінің құқықтарын қорғауды қам­та­масыз ету деп есептейміз.

Азаматтық қоғамның құрамдас бөлігі ре­тін­де кәсіподақтар заң шеңберіндегі және биз­нес­пен­ бірлесе әлеуметтік әріптестік не­­гі­­зін­­де­ мемлекеттік және аумақтық әлеу­мет­­тік­-экономикалық бағдарламаларды ор­ын­­дау­ға, еліміздің қоғамдық-саяси өміріне белсенді қатысуға, еңбек адамына қосымша жеңілдіктер мен төлемақылар қарастыруға, әлеуметтік және еңбекке байланысты дау-да­май­ларды шешуге тікелей қатысатынына се­нім­діміз.

Қазақстанның 2050 жылға дейінгі стра­те­­гия­­лық­ бағытын іс жүзіне асыратындар­ ең­­бек­­ адамы болып табылады. Шындап кел­­ген­­де,­­ жаңа техника мен технологиямен­ жұ­­мыс­ істейтін еңбек адамы. Оның жұ­мыс­қа­­ қабілеттілігінен жоғары сапалы тау­арлар­­ шы­ғарылады, олардың қолдауымен қо­ғам­да­­ғы­ келісім тұрақты болады. Сондықтан ат­­қа­­рушы органдар, жұмыс берушілер, кә­сіп­­одақ­тар, барлық азаматтық қоғам бо­лып­ мем­лекетіміздегі басты құндылық – еңбек адамына қолдау көрсетіп, жұмыстағы және өмірдегі жағдайын жақсартуға көңіл бөлінуі керек.

Астана қаласында еңбекшілерге жағдай жа­сап,­ олардың әлеуметтік экономикалық мә­се­ле­ле­рін­ уақтылы шешуге көп көңіл бө­лі­­ніп­ отырған мекемелер көптеп саналады.­ Ол­ар­дың ішінде «Астана су арнасы» МКК,­ «Ас­та­на­те­ле­ком»­ ҚТО, «Астана-Та­зар­ту»,­ «Астана Энергия» тағы басқа да кә­сіп­орын­дар­­ бар.

Соған қарамастан, кейбір бизнес өкілдері ком­мер­ция­лық­ құпия деген сылтаумен ұжым­­да­ қызмет етіп жүрген адамдарды кә­­сіп­­орын­ның­ әлеуметтік-экономикалық жағ­­дай­­ы­­мен­ таныстырмауға тырысады. Бұл­ – өте қате пікір. Себебі, еңбекші өзінің ме­ке­ме­сін­де­гі­ ішкі жағдайдан хабардар болса, на­ра­зылық немесе еңбек даулары болмас еді. Мұндай жағдайлар, әсіресе, құрылыс, көлік, кіші және орта бизнес салаларында кезігіп қалады.

Бұл жерде жұмыс берушілерге айтары­мыз – заң талаптарын бұзбау, еңбек адамдарының жағдайын ұжымдық шарт арқылы жасау,­ кә­сіп­одақ органдарымен әлеуметтік әріптестік не­гі­зінде қарым-қатынас жасау.

Жақында Астана қаласында республи­ка­ кәсіподақ активімен кездескенде Қа­зақ­­с­тан Республикасының Президенті Нұр­сұл­тан Назарбаев еліміздің әлеуметтік-эко­но­ми­ка­лық дамуын қамтамасыз етуде, әлеу­меттік әр­іп­тес­тік­ті­ жетілдіруде, еңбек ада­мы­ның­ құқықтары мен мүдделерін қорғауда кә­сіп­одақ­тың рөлі жоғары болуы керектігін атап айт­ты.
Кәсіподақ органдарын және барлық кә­сіп­одақ­ мүшелерін күшті мемлекет, дамыған эко­но­мика, Жалпыға ортақ Еңбек Қоғамын құру негізінде берекелі қоғамды құру түпкі мақ­саты болып табылатын «Қазақстан – 20­50» Стратегиясын іске асыруға белсенді қа­тысуға шақырамыз.

 

Пікір жазу

Почтаңыз жарияланбайды