دوستىقتىڭ ءان-بي دوداسى

0 117

ۇلتتار دوستاستىعى بۇگiندە قازاقستان حالقىنىڭ ەڭ باستى قۇندىلىعىنا اينالىپ وتىر. بەيبiتشiلiك پەن تاتۋلىقتىڭ كەپiلi بولعان ەلiمiزدە ءتۇرلi دياسپورالار مەن ۇلت وكiلدەرi ەركiن ءومiر ءسۇرiپ، ۇلتتىق سالت-ءداستۇرiن ۇلىقتاۋعا زور مۇمكiندiك الۋدا.
سونىڭ دالەلi «بiرلiك پەن بەي­بiتشiلiك بەسiگi» اتتى دوستىق فەستيۆالi قازاقستانداعى ءتۇرلi ۇلت وكiلدەرiنiڭ بiرلiگi مەن ىنتىماقتاستىعىن كورسەتتi. استانا قالاسى قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ حاتشىلىعى، استانا قالاسى مادەنيەت باسقارماسى جانە «جاستار» سارايىنىڭ ۇيىمداس­تىرۋىمەن وتكەن فەستيۆال حالىقتار دوستىعىن، ەل بiرلiگiن، وتانشىلدىقتى دارiپتەپ، وسكەلەڭ ۇرپاق بويىنا پات­ريوتتىق  سەزiم ۇيالاتۋ ماقساتىندا ءوتتi. شاراعا 20 ەتنومادەني ورتالىق­تاردىڭ شىعارماشىلىق ۇجىمى قا­تىستى. ولاردىڭ اراسىندا ارمياندار، ءازiربايجاندار، نەمiستەر، وزبەكتەر،  شەشەندەر، تۇرiكتەر، تاتار­لار، كورەي­لەر، دۇنگەندەر جانە باس­قالارى  بار. بiرلiك پەن تاتۋلىقتى تۋ ەتكەن ءتۇرلi ۇلت وكiلدەرiنەن تۇراتىن «دوستىق كەرۋەنi»  شىعارماشىلىق توبى ءوز­دەرiنiڭ ۇلتتىق بيلەرiمەن، اندەرiمەن ءتانتi ەتiپ، كورەرمەننiڭ ىستىق ىقى­لاسىنا بولەندi. سونداي-اق، ولار مەملەكەتتiك تiلدە ونەرلەرiن ورتاعا  سالىپ، تiل مەن مادەنيەتتi, ادەت-عۇرىپتى دارiپتەدi. «ەڭ باس­تىسى، مۇنداي مەرەكەلەر ارقىلى وزگە ۇلت وكiلدەرiنiڭ، اسiرەسە، جاستار ارا­سىنداعى دوستىق قارىم-قاتىناستىڭ ورناۋىنا اسەر ەتۋ، ازاماتتاردىڭ ەلi­نە، جەرiنە، حالقىنا دەگەن قۇرمەتiن سەزiندiرۋ»، – دەيدi استانا قالاسى قازاقستان حالقى اسسامبلەياسى حات­شى­لىعىنىڭ باس مامانى ءلاززات قۇ­سايىنوۆا. ال، فەستيۆالعا قاتىسۋ­شى­لاردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي شارا­لار تەك باسقالاردىڭ ۇلتتىق ونەر­لەرiن تاماشالاپ قانا قويماي، كەلە جاتقان قازاقستان حالقىنىڭ بiرلiگi كۇنi مەرەكەسiن بiرiگiپ اتاپ وتۋگە جاق­سى مۇمكiندiك بەرەدi. ونەرiمiز ار­قىلى بiز سول تاريحي كۇنگە دەگەن قۇر­مەتiمiزدi بiلدiرiپ وتىرمىز. ويتكەنi, بۇل مەرەكە  –  قازاقستاندا تۇراتىن بارشا ۇلت پەن ۇلىسقا ورتاق مەرەكە. شارا سوڭىندا بارلىق ەتنومادەني ورتالىقتارعا ۇيىمداستىرۋشىلار تاراپىنان العىس حاتتار تابىستالدى.

 ەركەجان كوپتIلەۋقىزى

پىكىر جازۋ

پوچتاڭىز جاريالانبايدى

eighteen − one =