قالا مەن سالا ايدارىندا جاريالانعان ماتەريالدار

قالا مەن سالا

تۇرعىندار تالابى تىڭدالدى

قىرىق مىڭنان استام ادام تۇراتىن قالانىڭ «وڭتۇستىك-شىعىس» شاعىن اۋدانىندا تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق، ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىم جاعىنان تۇيتكىلدەر…