قالا تىرشىلىگى ايدارىندا جاريالانعان ماتەريالدار

قالا تىرشىلىگى

استانالىقتار 1 149 947!

نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ تۇرعىندارى 23 جىل ىشىندە ءۇش ەسە ءوستى. وتكەن جىلى ەلوردالىقتار سانى 1 ميلليوننان اسىپ ءتۇسىپ، كوپتەگەن الەم اس­تانالارىمەن…