قالا تىرشىلىگى ايدارىندا جاريالانعان ماتەريالدار

قالا تىرشىلىگى

داڭعىلدى ەندى سۋ شايمايدى

ب.مومىشۇلى داڭعىلىنداعى پروبلەمالىق اۋماقتا جاۋىن-شاشىن كارىزىنىڭ ماگيسترالدى كوللەكتورىن سالۋ بارىسىندا بۇرىن سالىنعان قۇبىرلاردى بولشەكتەۋ جۇمىستارى…