اتا-انالارعا ارنالدى

0 104

كەشە قالامىزداعى №29 «اققايىڭ» بالاباقشاسىندا جاراپازان ايتىلىپ، «ارمىسىڭ، ءاز-ناۋرىز!» اتتى اتا-انالارعا ارنالعان مەرەكەلiك كەش ءوتتi.
قۇت-بەرەكەسiمەن ەرەكشەلەنگەن جىل باسى ناۋرىزدا قىدىر بابا «ۇلىس وڭ بولسىن! اق بولسىن!» ايتىپ، باتاسىن بەردi. ۇلىق مەرەكەنiڭ تاعى بiر ەرەكشە ءساتi باتىر مەن مىستان كەمپiردiڭ قويىلىمى بولدى.
شادىمان شاتتىققا بولەنگەن بۇلدiرشiندەر ناۋرىز جىرىمەن، مىڭ بۇرالعان بيiمەن تويدىڭ ءسانiن اشتى. جينالعان قاۋىم «وسىنداي ويىن-ساۋىق بولا بەرسiن، ءۇي-iشi توي-دۋمانعا تولا بەرسiن!» دەپ جىل باسى، ۇلىق مەرەكەنiڭ ۇلتتىق بولمىسىن اشىپ، بوياۋىن قانىقتىردى.
جۇزدەرi بال-بۇل جانعان بالالاردىڭ كوڭiل-كۇيi بiزدiڭ دە جانىمىزدى جادىراتىپ جiبەردi.

سەرiكگۇل سۇلتانقاجى

پىكىر جازۋ

پوچتاڭىز جاريالانبايدى

seventeen − 1 =