اپتا ۇزدىگى

0 116

حالىقارالىق بانكنوت قوعامداستىعى (IBNS) جىل سايىن وزدەرىنىڭ theibns.org. سايتىندا ينتەرنەت-داۋىس بەرۋ ارقىلى جىلدىڭ ۇزدىك بانكنوتاسىن تاڭدايدى.
ۇلتتىق بانكتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ وسى اپتادا تاراتقان مالىمەتى بويىنشا، اتالعان قوعامداستىق قازاقستان تəۋەلسىزدىگىنىڭ 20 جىلدىعىنا ارناپ شىعارىلعان 10 مىڭ تەڭگەلىك قازاقستاننىڭ ەسكەرتكىش بانكنوتاسىن «2011 جىلدىڭ ۇزدىك بانكنوتاسى» دەپ تانىپتى.
حالىقارالىق بانكنوتا قوعامداستىعى əلەمنىڭ ونداعان جاڭا بانكنوتاسىنىڭ ىشىندە قازاقستاننىڭ بانكنوتاسىن جەڭىمپاز رەتىندە تاڭداي وتىرىپ، كۋپيۋرانىڭ ديزاينى مەن يدەولوگياسىن، ونىڭ تەحنيكالىق تۇرعىدان ورىندالۋى مەن قورعالۋىن ۇزدىك دەپ تاپقان.
2011 جىلى شىعارىلعان بۇل بانكنوتانىڭ ديزاينىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكىنىڭ ديزاينەرلەرى شەتەلدىك əرىپتەس De La Rue كومپانياسىمەن بىرلەسىپ جاساعان بولاتىن.

پىكىر جازۋ

پوچتاڭىز جاريالانبايدى

sixteen − four =