Ана тіліміздің аясын кеңейтуге атсалысыңыз

0 102

Google Translate аударма қызметіне қазақ тілін қосу жобасы тестілеу кезеңіне өтті.

Жақында Google компаниясы арнайы тестілеу бөлімін құрып, қазақ және ағылшын тілдерін білетін қолданушылардан Google Translate командасына қазақ тілін жүйеге қосуға көмек көрсетулерін сұрады. Мұның тұпнұсқасын мына жерден таба аласыз: https://translate.google.com/about/intl/en_ALL/volunteer/kazakh.html

Google Translate – Google компаниясы шығарған тілдер арасында автоматты түрде аударма жасайтын тегін қызмет. Ол адамның қатысуын талап етпейтін озық технология негізінде жұмыс істейді. Егер Сіз машиналық аударма туралы және біздің аударлармалардың қалай жасалатындығы жайында білгіңізкелсе, мына беттен көре аласыз: https://translate.google.com/about/intl/en_ALL/index.html

Қазіргі таңда Google Translate жетпіс бір тіл арасында аударма жасау мүмкіндігіне ие. Біз бұл тізімді ұлғайтуға күш салудамыз. Қазақ және ағылшын тілдерін білетін кез келген азамат мұндағы аудармалардың сапасын анықтауға көмектесе алады.

GoogleTranslate-кеқазақтілінқосужобасыныңбастамашысыретінде “WikiBilim” қоғамдыққорыанатілініңжанашырларынGooglе-діңаударманұсқаларынабелсендітүрдебағаберугешақырады. Кезкелгенқолданушықазақтіліненағылшынтіліненемесекерісіншебағыттажасалғанқысқасөйлемдердіңаудармасына «Өтежақсы», «Жақсы», «Қанағаттандырарлық» немесе «Нашар» дегенбелгілерді басу арқылыбағабереалады. Бірсөйлемгебаға беру бірминуттанартықуақыталмайды. Мүмкіндігіншекөпсөйлемніңаудармасынабағаберугетырысқаныңызжөн. Бұлқазақтілінжүйеге тез қосуғажәнеаудармасапасынжақсартуғакөмектеседі.

Енді «Googleаудармашықалайжұмысістейді?» сауалтөңірегіндеәңгімелесек. Googleаудармашысапалыаудармаұсынуүшінжүздеген миллион құжаттарішіненүлгілеріздейді. Аударылғанқұжаттарішіненқажетүлгілердітапқанжағдайда, Googleсәйкесаударманытаңдауүшінинттелектуалдыболжамжасайалады. Сондықтан,жүйедегіадамаударыпбергенмәтіндернеғұрлымкөпболса, машиналықаударманыңсапасы да соғұрлымжоғарыболады.

Сервискежаңатілдіқосуүшінкөпкөлемдеөзарадәлме-дәлаударылғансөйлемдердіңжұптарықажет. Аударуғаарналған материал MS Word файлы ретіндежәнеВикипедиадағымақалатүріндеGoogleTranslateжүйесінежүктеледі. Аудармақызметініңтесттікрежимдежұмысістейбастауыөзгетілдердебаламасы бар Википедианыңқазақтілдітарауындағымақалаларсаныныңартуыныңнәтижесіндемүмкінболды.

Бұл не үшінқажет?Әрине, интернеттегіқазақтілініңқолданысаясынкеңейтугеықпалетеді. Мәтіндерді, құжаттардыжәнесайттардыәлемтілдеріненқазақтілінежәнекеріқарайоңайаударуғамүмкіндікбереді.

GoogleTranslate-кеқазақтілінқосуинтернеттегіқазақтіліндегімазмұндыдамытуғабағытталғанмаңыздыжобалардыңбірі.

 «WikiBilim» қоғамдыққоры

Пікір жазу

Почтаңыз жарияланбайды

16 + 12 =