2 قازان 2021 كۇنى جاريالانعان ماتەريالدار

2 قازان 2021

قازانداعى فورۋمعا قاتىستى

نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ تسيفرلىق جوبالارى  حالىقارالىق KAZAN DIGITAL WEEK اپتالىعىندا كوپشىلىكتىڭ نازارىنا ۇسىنىلدى. تاتارستاندا وتكەن حالىقارالىق…

الاڭدار جاڭارتىلدى

ەسىل اۋدانىندا بيىل ەسكى الاڭداردى جاڭارتۋ، قوقىس ورىندارىن تازارتۋ جۇمىستارى قارقىندى جۇرگىزىلۋدە. جاقىندا جالپى اۋماعى 4 مىڭ شارشى مەتردى قۇرايتىن…