9 مامىر 2020 كۇنى جاريالانعان ماتەريالدار

9 مامىر 2020

ەرجۇرەك تانكيست

كۋرسك دوعاسىنداعى شايقاسقا قاتىسقان قازاق وفيتسەرى شاحمەت ناركەەۆ تۋرالى ءبىر ۇزىك سىر

بيىل 9 مامىردا ۇلى جەڭىسكە 75 جىل تولادى. بۇل - ءوز وتانىن جانقيارلىقپەن قورعاعان سولداتتار مەن وفيتسەرلەردىڭ، جەڭىستى جاقىنداتقان تىلداعى ەڭبەكشىلەردىڭ…