1 مامىر 2020 كۇنى جاريالانعان ماتەريالدار

1 مامىر 2020

ۇلى اقىن، اعارتۋشى ابايدىڭ 175 جىلدىعى: بىلىمدىدەن شىققان ءسوز، تالاپتىعا بولسا كەز

اباي دەگەن – تەرەڭ تەڭىز، الىپ مۇحيت. ابايدى تانىعان سايىن، ونىڭ تۇبىنە مارجاندارىن الۋ…

اباي قۇنانبايۇلى عۇلاما، ويشىل، اقىن، اعارتۋشى، ۇلتتىڭ جاڭا ادەبيەتىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى، اۋدارماشى، كومپوزيتور رەتىندە ۇلتتىق پوەزيادا، مۋزىكادا،…