8 قازان 2019 كۇنى جاريالانعان ماتەريالدار

8 قازان 2019

ۇلىتاۋداي ەرەكشە،  دارا تۇلعاڭ

ءابىش كەكىلباەۆتىڭ 80 جىلدىعىنا ارنالادى

پەيلى مە ەڭ قازاقتىڭ تازارتىلعان، دالاسى ما ەڭ شەكسىز عىپ جاراتىلعان؟ شالقىپ اققان ەدىلدەي ءبىلىم-تەڭىز، ۇلىتاۋداي ەرەكشە  دارا…

گولوۆكين ەكى اتاعىن قايتاردى

قازاقستان سپورتىنىڭ جارقىن جۇلدىزى اۋەسقوي بوكستان الەمنىڭ چەمپيونى، وليمپيادا ويىندارىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى، كاسىپقوي بوكستان الەمنىڭ ەكس-چەمپيونى…

شەراعانىڭ اماناتى

باس شاھارداعى «ناز» تەاترىندا حالىق جازۋشىسى، قايراتكەر تۇلعا شەرحان مۇرتازانىڭ تۋعان كۇنىنە وراي «ەل باعىنا بىتكەن شەراعا» دەگەن اسەرلى كەش ءوتتى.…