5 قىركۇيەك 2019 كۇنى جاريالانعان ماتەريالدار

5 قىركۇيەك 2019

ادام ءومىرى بارىنەن قىمبات

جاقىندا نۇر-سۇلتان قالاسىنداعى قۇرىلىس الاڭىندا الىپ كران قۇلادى. ابىروي بولعاندا، ادام شىعىنى جوق. جالپى، بۇل قازاقستاننىڭ استاناسىنداعى ءبىرىنشى…