14 مامىر 2019 كۇنى جاريالانعان ماتەريالدار

14 مامىر 2019

دارىگەرلىك كومەك جالعاسادى

ۇستىمىزدەگى جىلدىڭ 29 مامىرىنا دەيىن جالعاساتىن «بەلسەندى ارداگەر» ايلىعى اياسىندا مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى ۇلى وتان سوعىسى ارداگەرلەرىنىڭ ۇيىنە بارىپ،…

«جەرۇيىقتىڭ» ازابى

ۇلى جەڭىس كۇنى مەرەكەسىندە ءتورت كۇن قاتارىنان دەمالىپ، بويىمىز ءبىر جازىلىپ قالدى. سول كۇندەرى اۋا رايى دا بار شۋاعىن توگىپ، جارقىراپ تۇردى. مەرەكەدە…

ومىرگە قۇشتار اقىن

ەلورداداعى مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى ورتالىق قالالىق كىتاپحانادا قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ مۇشەسى، اقىن ەسەنگەلدى ءسۇيىنوۆتىڭ «ومىرگە ماڭگى قۇشتارمىن»…

دزيۋدو مەرەكەسى

نۇر-سۇلتان قالاسىندا «ORTUS» Martial Arts» جەكپە-جەك مەكتەبى اشىلدى. جاڭا سپورت ۇيىمىنىڭ تۇساۋكەسەرىنە وراي جاسوسپىرىمدەر اراسىندا دزيۋدو كۇرەسىنەن…