«استانا اقشامى»
ەل جۇرەگى – ەلوردا شەجىرەسى
قازىنالى قاريا ارتىندا «ءۇش بايتەرەك» تاڭباسى بار ماتەريالدار

قازىنالى قاريا ارتىندا «ءۇش بايتەرەك»

جيدەلىبايسىن قاي جەردە؟

وسىدان ءبىر ايدان استام ۋاقىت بۇرىن، 93-كە قاراعان شاعىندا دۇنيەدەن وتكەن ءادىھام شىلتەرحانوۆ، داڭقتى پانفيلوۆ ديۆيزياسىنىڭ سوڭعى ساربازدارىنىڭ ءبىرى…