«استانا اقشامى»
ەل جۇرەگى – ەلوردا شەجىرەسى
رۋحانيات ايدارىندا جاريالانعان ماتەريالدار

رۋحانيات

تۇلعالارعا تاعزىم

وقۋشىلار سارايىندا تىلدەردى دامىتۋ جانە ارحيۆ ءىسى باسقارماسىنا قاراستى «رۋحانيات» ورتالىعىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن الاشتىڭ ارداقتى ازاماتتارى سۇلتانبەك…

تىلدىك ورتا قاشان قالىپتاسادى؟

بيىل ءتىل تۋرالى زاڭنىڭ قابىلدانعانىنا وتىز جىل تولىپ وتىر. رەسپۋبليكا باسپاسوزىندە مەملەكەتتىك ءتىل – قازاق ءتىلىنىڭ قولدانۋ اياسىنىڭ كەڭەيگەنى، قازاق…

گازەتكە جازىلۋ ءجۇرىپ جاتىر

نۇر-سۇلتان قالاسىندا باسپاسوزگە جازۋشىلار كۇنى مەرەكەسى ءوتتى.«قازپوچتا» اق استانالىق فيليالى ۇيىمداستىرعان ءىس-شاراعا رەسپۋبليكالىق جانە جەرگىلىكتى…

ءتىل – حالىقتىڭ قورعانى

ەسىمى ءوز داۋىرىمەن بىرگە اتالاتىن جانە دە ءوزى عۇمىر كەشكەن كەزەڭمەن ءبىر ۇعىم، ءبىر قۇبىلىس بولىپ كەتەتىن تۇلعالار بولادى عوي. عىلىمنىڭ تورىندە ءوزىنىڭ…

اباي جانە ءاليحان

نەمەسە تۇڭعىش ابايتانۋشى تۋرالى اقيقات

(سوڭى. باسى گازەتىمىزدىڭ №121 (3936) سانىندا) ءاليحان ەش ايىپ-قىلمىسسىز تۇزقالا-ومبى اباقتىلارىندا 4 اي وتىرىپ، 1906 جىلى ءوزىنىڭ تۋعان ەلى –…

شىعارما جانە ونى وڭدەۋ

نەمەسە ءا.نۇرپەيىسوۆتىڭ ءبىر تۋىندىسى تۋرالى

وسى كۇندەرى 95-ءتىڭ تورىنە كوتەرىلەتىن جەر-جيھانعا ءماشھۇر ۇلت سۋرەتكەرى ءابدىجامىل نۇرپەيىسوۆ رومانشىلىق ونەردىڭ شىرقاۋ بيىگىنەن كورىنگەن حاس شەبەر. ءسوز…