«استانا اقشامى»
ەل جۇرەگى – ەلوردا شەجىرەسى
دەنساۋلىق ايدارىندا جاريالانعان ماتەريالدار

دەنساۋلىق

جاياۋ جۇرگەننىڭ جاسى ۇزارادى

قازىرگى زاماننىڭ ءومىر ءسۇرۋ سالتى، ياعني ادامنىڭ قيمىل-قوز­عالىسىنىڭ ازايۋى سالدارىنان جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارى، قانت ديابەتى، پروستاتيت، بۇيرەك جانە…

دارىگەردى كىم قورعايدى؟

قازىرگى كۇندە «حالىق دەنساۋلىعى جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيە­سى تۋرالى» جاڭا كودەكس جوباسى تالقىلانۋ ۇستىندە. دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن جۇيەلەندىرەتىن…